ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Ο Σύνδεσμος αναπτύσσει και προωθεί την έρευνα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, όπως:

 • Το πλαίσιο αρχών κυκλικής οικονομίας,
 • Η κυκλική διαχείριση στερεών αποβλήτων,
 • Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υδάτων και υγρών αποβλήτων,
 • Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών,
 • Η μείωση της χρήσης πρωτογενών υλικών,
 • Η οικονομία του πλαστικού,
 • Η ανακατασκευή υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων,
 • Βιολογικός και τεχνικός κύκλος υλικών,
 • Κυκλική βιο-οικονομία,
 • Η ενσωμάτωση κριτηρίων κυκλικής οικονομίας στα προϊόντα,
 • Κυκλική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη,
 • Κυκλική οικονομία και καταναλωτικά πρότυπα,
 • Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα,
 • Οικονομία του διαμοιρασμού,
 • Βιομηχανική οικολογία και συμβίωση,
 • Κυκλική οικονομία και σθεναρή αειφορία,
 • Λύσεις βασισμένες στη φύση,
 • Κυκλική οικονομία και κλιματική αλλαγή,
 • Κυκλική οικονομία και απασχόληση,
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση.